Monday, December 29, 2014

Biografi Al Imam Abi Daud


1.    Nama, Nasab Dan Kelahiran.
Beliau bernama Imam Al Hafidz Al Faqih Sulaiman bin 'Imron bin Al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr bin 'Imron -atau disebut dengan Amir- Al Azdy As Sajistaany,dan dilahirkan pada tahun 202 H di kota Sajistaan,menurut kesepakatan referensi yang memuat biografi beliau,demikian juga didasarkan keterangan murid beliau yang bernama Abu Ubaid Al Ajury ketika beliau wafat,ketika berkata: "aku telah mendengar dari Abi Daud ,beliau berkata : Aku dilahirkan pada tahun 202 H" (Siyar A'lam An Nubala' 13/204)

2.    Perkembangan keilmuannya.
Tidak didapatkan berita atau keterangan tentang masa kecil beliau kecuali keterangan bahwa keluarganya memiliki perhatian yang sangat besar dalam hadits-hadits Rasululloh,dan ini sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan beliau di masa depannya.
Keluarga beliau adalah keluarga yang terdidik dalam kecintaan terhadap hadits-hadits
Rasululloh dan ilmu-ilmunya.Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid,dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahlil hadits.Dan ini merupakan satu modal yang sangat berperan besar dalam perkembangan dan arahan beliau di masa-masa perkembangan keilmuan dan keahliannya dalam hadits dan ilmu-ilmunya yang lain dari ilmu-ilmu agama.Maka berkembanglah Abu Daud dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadits,sehingga beliau mengadakan perjalanan (Rihlah)dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun.
Beliau memulai perjalanannya ke Baghdad (Iraq) pada tahun 220 H dan menemui kematian Imam Affan bin Muslim,sebagaimana yang beliau katakan:"Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkan nya"(Tarikh Al Baghdady 9/56).Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan,seperti khurasan,Baghlan,Harron,Roi dan Naisabur.
Setelah beliau masuk kota Baghdad ,beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh,dan beliau menerimanya,akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits,bahkan pada tahun 221H beliau datang ke Kufah dan mengambil hadits dari Al Hafidz Al Hasan bin Robi' Al Bajaly dan Al Hafidz Ahmad binAbdillah bin Yunus Al Yarbu'iy (mereka berdua termasuk dalam guru-gurunya Imam Muslim).dan sebelumnya beliau berkelana ke makkah dan meriwayatkan hadits dari Abdulloh bin Maslamah Al Qo'naby (Wafat tahun 221 H),demikian juga ke Damaskus (ibu kota Suria sekarang) dan mengambil hadits dari Ishaq bin Ibrohim Al Faradisy dan Hisyam bin Ammaar,lalu pada tahun 224 H pergi ke Himshi dan mengambil hadits dari Imam Hayawah bin Syuraih Al Himshy ,dan mengambil hadits dari Ibu Ja'far An Nafiry di Harron juga pergi ke Halab dan mengambil hadits dari Abu Taubah Robi' bin Nafi' Al Halab,lalu berkelana ke Mesir dan mengambil hadits dari Ahmad bin Sholeh Ath Thobary,kemudian beliau tidak berhenti mencari ilmu di negeri-negeri teresebut bahkan sering sekali bepergian ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal disana dan menerima serta menimba ilmu darinya.Walaupun demikian beliaupun mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama Bashroh,seperti: Abu Salamah At Tabudzaky,Abul Walid Ath Thoyalisy dan yang lain-lainnya.
Karena itulah beliau menjadi seorang imam ahlil hadits yang terkenal banyak berkelana dalam mencari ilmu.

3.    Guru-Guru Beliau.
Guru-guru beliau sangat banyak,karena beliau menuntut ilmu sejak kecil dan sering bepergian kepenjuru negeri-negeri dalam menuntut ilmu,sampai-sampai Abu Ali Al Ghosaany mengarang sebuah buku yang menyebut nama-nama guru beliau dan sampai mencapai 300 orang,demikian juga Imam Al Mizy menyebut dalam kitabnya Tahdzibul Kamal 177 guru beliau.
Dan diantara mereka yang cukup terkenal adalah:
 1. Imam Ahmad bn Hambal
 2. Ishaq bin Ibrohim bin Rahuyah
 3. Ali bin Al Madiny
 4. Yahya bin Ma'in
 5. Abu Bakr ibnu Abi Syaibah
 6. Muhammad bin Yahya Adz Dzuhly
 7. Abu Taubah Robi' bin Nafi' Al Halaby
 8. Abdulloh bin Maslamah Al Qo'naby
 9. Abu Khoitsamah Zuhair bin Harb
 10. Ahmad bin Sholeh Al Mishry
 11. Hayuwah bn syuraih
 12. Abu Mu'awiyah Muhammad bin Hazim Adh Dhorir
 13. Abu Robi' Sulaiman bin Daud Az Zahrony
 14. Qutaibah bin Sa'di bin Jamil Al Baghlany.
(LihatTahdzibul Kamal 11/358-359).

4.    Murid-Murid Beliau.
Demikian pula murid-murid beliau cukup banyak dan saya cukupkan dengan menyebut sebagian dari mereka disini,yaitu:
 1. Abu 'Isa At Tirmidzy
 2. An Nasa'iy
 3. Abu Ubaid Al Ajury
 4. Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdady (Perawi sunan Abi Daud dari beliau).
 5. Abu 'Amr Ahmad bin Ali Al Bashry (perawi kitab sunan dari beliau).
 6. Abu Bakr Ahmad bin Mauhammad Al Khollal Al Faqih.
 7. Isma'il bin Muhammad Ash Shofar.
 8. Abu Bakr bin Abi  Daud  ‎(anak beliau).
 9. Zakariya bin Yahya As Saajy.
 10. Abu Bakr Ibnu Abi Dunya.
 11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar (perawi kitab Nasikh wal Mansukh dari beliau).
 12. Ali bin Hasan bin Al 'Abd Al Anshory (perawi sunsn dari beliau).
 13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (perawi sunan dari beliau).
 14. Abu 'Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu'lu'y (perawi sunan dari beliau).
 15. Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsy Al Bashry (perawi kitab Al Qadar dari beliau).
Dan lain-lainnya  (lihat Siyar A'lam An Nubala' 13/206 dan Tahdzibul Kamal 11/360 ).

5.    Pujian Dan Sanjungan Para Ulama Terhadapnya.
Telah banyajk para imam dan ulama yang memuji dan menyanjung beliau,diantara mereka:
 1. Berkata Imam Al Khollal :"Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya"
 2. Berkata Ibnu Hibban :"Abu Daud termasuk salah satu imam dunia dalam ilmu dan fiqih" (Thobaqat As Syafi'iyah 2/293).
 3. Berkata Musa bin Harun :" Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk Syurga dan tidak aku melihat seorangpun lebih utama darinya".(Thobaqatus Syafi'iyah 2/295).
 4. Berkata Al Hakim:"Beliau adalah imam ahlil hadits di zamannya tanpa gugatan"
 5. Berkata Imam Nawawy: "Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatinya dengan ilmu yang banyak,kekuatan(hapalan),wara',agama (kesholehan) dan kuat pemahamannya dalam hadits dan yang lainnya".(Tahdzib Al Asma' Wal Lughat 2/225)
 6. Berkata Abu Bakr Ash Shoghony:"Dilemaskan bagi Abi Daud hadits sebagaimana dilemaskna bagi Daud besi".(Thobaqatus Syafi'iyah 2/293).
 7. Ditanya Syeikh islam Ibnu Taimiyah tentang buku-buku haduts dan sebagian pengarangnya seperti Ath Thoyalisy dan Abu Daud dan yang lainnya,maka beliau menjawab :"Adapun Bukhory dan Abu Daud,maka beliau berdua adalah dua orang imam dalam fiqih dari ahli ijtihad.
 8. Adapun Adz Dzahaby banyak memuji beliau dan diantara pujian beliau adalah ucapannya :"Abu Daud dengan keimamannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lainnya,termasuk dari ahli fiqih yang besar,maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut".

6.    Aqidah Beliau.
Beliau adalah imam dari imam-imam ahlisunnah wal jamaah yang hidup di Bashroh kota berkembangnya kelompok Qadariyah,demikian juga berkembang disana pemikiran Khowarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Syi'ah Rafidhoh serta Jahmiyah dan lain-lainnya,tetapi walaupun demikian beliau tetap dalam keistiqomahan diatas Sunnah dan beliaupun membantah Qadariyah dengan kitabnya Al Qadar,demikian pula bantahan beliau atas Khowarij dalam kitabnya Akhbar Al Khawarij,dan juga membantah terhadap pemahaman yang menyimpang dari kemurnian ajaran islam yang telah disampaikan olah Rasululloh. Maka tentang hal itu bisa dilihat pada kitabnya As Sunan yang terdapat padanya bantahan-bantahan beliau terhadap Jahmiyah,Murji'ah dan Mu'tazilah.

7.    Wafatnya Beliau.
Beliau wafat dikota Bashroh tanggal 16 Syawal 275 H dan disholatkan janazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimy.


Baca Ini Juga

Memuat...
Copyright © 2014 Blogger Bumi Lasinrang. All Rights Reserved. Template by CB Blogger. Powered by Blogger.